Bod č.58.:

MAJ/1 - BÚP podílu 1/6 k pozemku parc. č. 1255/65 o výměře 380 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zaps. na LV č. 1193 pro kat. území Doubravka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 806)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX