Bod č.11.:

TAJ/3 - Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO P2 -Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2 - Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nařízení vlády č. 202/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX