Bod č.42.:

MAJ/5 - Výkup parc.č. 1097/36 a parc.č. 1097/135, oba zaps. na LV č. 60000 pro k.ú. Křimice, a spoluvlast. podílu ½ k celku parc.č. 1097/134 a parc.č. 1097/143, oba zaps. na LV č. 1017 pro k.ú. Křimice, z majetku státu do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO Plzeň 5 - Křimice č. 44/2018)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:513 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX