Bod č.37a.:

RadS/1 - Rozhodnutí o zpětvzetí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 5488/44 v k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – předmětný pozemek – modrá mapa s vyznačením, let. snímek)
Příloha č.2 (č. 2 – snímek úseku výkupů – modrá mapa)
Příloha č.3 (č. 3 – trasa staveb – projekty dopravy, zákres obou VPS)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX