Bod č.7.:

MAI/1 - Svěření budovy bez č. p. a č. e. – objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 4624/24, k. ú. Plzeň a pozemku p. č. 4624/22, k. ú. Plzeň, zapsáno na LV č. 1, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zákres předmětu svěření)
Příloha č.2 (Výkaz údajů z KN)
Příloha č.3 (Výpis z KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 29.1.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX