Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rámcová smlouva o financování projektu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX