Bod č.51.:

PROP/10 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1631/15 v k. ú. Černice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX