Bod č.35.:

MAJ/7 - Výkup pozemků p. č. 781/25, 781/51, oba k. ú. Lhota u Dobřan, a p. č. 2001/2, k. ú. Litice u Plzně, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 564 pro k. ú. Lhota u Dobřan a na LV č. 1625 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (ZMO Pľzeň 10 - Lhota č. 17 ze dne 16. 4. 2018, vyjádření starosty MO Plzeň 6 - Litice ze dne 19. 3. 2018)
Příloha č.3 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX