Bod č.33.:

MAJ/4 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 5297/9, parc. č. 5297/10, parc. č. 5297/13, parc. č. 5297/17 a parc. č. 5694/6, vše k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX