Bod č.34.:

MAJ/5 - Uzavření darovací smlouvy na převod pozemku parc. č. 2575/8 v k. ú. Skvrňany z majetku města Plzně do vlastnictví ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou silnice I. třídy - I/26

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální modrá mapa)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX