Bod č.45.:

PROP+EVID/4 - Záměr darovat část pozemku parc. č. 2220/1, k. ú. Doubravka, Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (katastrální mapa - zákres předmětu vyjmutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX