Bod č.42.:

MAJ/14 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Nová Valcha 3. a 4. fáze“, v k. ú. Valcha a zřízení služebností s FO, investor spol. Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP č. j.: MMP/74608/18 ze dne 13. 8. 2018 )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP č. j.: MMP/79579/15 ze dne 5. 5. 2015)
Příloha č.3 (geometrický plán - služebnosti)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy města s vyznačením pozemků, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX