Bod č.46.:

MAJ/9 - Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům v k. ú. Valcha – 3 fyzické osoby

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX