Bod č.45.:

MAJ/8 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8398/1, 8398/2, 8398/8, 8398/9, 8398/10, 8398/5 a 8368/1 vše v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (katastrální modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX