Bod č.54.:

PROM/6 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2178/2 a p. č. 3137/2, vše v k. ú. Bolevec, společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Katastrální mapa modrá)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Geometrické plány)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 218 ze dne 4. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX