Bod č.44.:

MAJ/7 - Výkup spoluvlastnických podílů k celku pozemku parc. č. 2769/1 od spoluvlastníků (5 FO) zaps. na LV č. 7484 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Usn. KNM RMO Plzeň 2 č. 1/19 ze dne 9. 1. 2019)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX