Bod č.6.:

EAP/1 - Návrh změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - kopie dopisu (e-mailu) Ing. Taťány Vítové ze dne 8.4.2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Návrh vyhlášky statut. města Plzně o změně vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Neoficiální úplné znění vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Návrh aktualizace Přílohy č. 2 k vyhlášce statut. města Plzně č. 2/2004 v části "Vymezená území MO Plzeň 2 - Slovany - Ostatní plocha dle parcelních čísel a k.ú.")
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Přehled změn v aktualizované Příloze č. 2 (nová i vyjmutá plocha dle parcel. č. a k.ú.))
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Usnesení ZMO P2-Slovany č. 24/2018 ze dne 27.3.2018 - Generel dopravy v klidu města Plzně - aktualizace 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX