Bod č.83.:

PROM/10 - Darování pozemku p. č. 2035/6 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (sdělení MO P2)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (geometrický plán zapsaný v KN)
Příloha č.5 (majetek města)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 432/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX