Bod č.80.:

PROM/7 - Rozhodnutí o nakládání s pozemkem p. č. 676 v k. ú. Radčice u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (vyjádření MO)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (vyjádření žadatele)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:203 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX