Bod č.81.:

PROM/8 - Rozhodnutí o nakládání s částí pozemku p. č. 1268/22 v k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (modrá mapa)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX