Bod č.69.:

MAJ/10 - Odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 9/10 na pozemcích parc. č. 11695/3, 11695/5 a 12102/72, vše v k. ú. Plzeň, od sedmi fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (územní studie)
Příloha č.3 (zákres sítí)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX