Bod č.74.:

PROM/1 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 899/7, p. č. 899/8, p. č. 899/9 a p. č. 899/10, vše k. ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.2 (GP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:198 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX