Bod č.62.:

MAJ/3 - Výkup spoluvlastnického podílu státu 41/288 k celku pozemků parc. č. 8419/13 a parc. č. 8419/34, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:186 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX