Bod č.64.:

MAJ/5 - Majetkové vypořádání podílů na pozemcích v k. ú. Doubravka (ZŠ a MŠ pro sluchově postižené) a pozemku parc. č. 7824, k. ú. Plzeň, mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení MO Plzeň 4 a MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:188 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX