Bod č.65.:

MAJ/6 - Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ k celku pozemku parc. č. 14436/8, k. ú. Plzeň, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně, pro stavbu II. etapy I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné - Chrástecká.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX