Bod č.72.:

MAJ/13 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu Městského (západního) okruhu s dědici spoluvlastnických podílů ve vztahu k šesti pozemkům zapsaným na listu vlastnictví č. 648 pro k. ú. Radčice u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.3 (mapy)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX