Bod č.73.:

MAJ/14 - Uzavření směnné smlouvy pro stavbu Městského (západního) okruhu s vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti ½ ve vztahu k šesti pozemkům zapsaným na listu vlastnictví č. 648 pro k. ú. Radčice u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.2 (mapy)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (zákres předmětu nájmu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:197 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX