Bod č.60.:

MAJ/1 - BÚP spoluvlast. podílu státu o velikosti ½ k celku parc. č. 14436/8, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku města Plzně, pro stavbu II. etapy I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné - Chrástecká.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (grabická část + záborový elaborát)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX