Bod č.15.:

SSI/5 - Územní studie Plzeň - Lobzy

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (zákres do ortofotomapy)
Příloha č.3 (výřez ÚPMP)
Příloha č.4 (majetkoprávní vztahy)
Příloha č.5 (limity využití území)
Příloha č.6
Příloha č.7 (dopravní situace)
Příloha č.8 (koordinační situace)
Příloha č.9 (uliční řez)
Příloha č.10
Příloha č.11 (doporučené řešení prostoru mezi budovami)
Příloha č.12 (usnesení RMO P4 ze dne 5. 6. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX