Bod č.23.:

TN/1 - Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona a obsah Změny č. 1 Územního plánu Plzeň včetně požadavku na posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu Plzeň – textová část)
Příloha č.2 (č. 2 Návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu Plzeň – grafická část – výkres je pouze v elektronické podobě nebo k nahlédnutí u pořizovatele (STAV MMP) nebo zpracovatele (ÚKRMP))
Příloha č.3 (č. 3 Vyřazené náměty na změnu ÚPP – textová část včetně zdůvodnění)
Příloha č.4 (č. 4 Vyřazené náměty na změnu ÚPP – grafická část – výkres je pouze v elektronické podobě nebo k nahlédnutí u pořizovatele (STAV MMP) nebo zpracovatele (ÚKRMP))
Příloha č.5 (č. 5 Stanovisko KÚPK)
Příloha č.6 (č. 6 Zápis z KKR RMP ze dne 7. 5. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX