Bod č.18.:

RMO1/10 - Účelový převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro 31.ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10,p.o. na nákup dět. prvku pro hřiště v areálu ZŠ vč. rozpoč. opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 25

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Mgr. Miluše Kurzové, ředitelky školy)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 25)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX