Bod č.20.:

RMO1/12 - Účel. převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Boleveckou ZŠ Plzeň, nám. Odboje 18, p.o. na nákup a úpravu krojů pro kroužek lid. tanců Boleváček vč. rozpoč. opatř. rozpoč. MO 1 na r. 2019 č. 27

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Mgr. Heleny Brunclíkové, ředitelky školy)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 27)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX