Bod č.24.:

RMO1/16 - Prodej a vyjmutí části pozemku par. č. 2784/2 nově označeného dle GP č. 3947-1447/2016 jako par. č. 2784/10 vše k.ú. Bolevec o výměře 27 m2 z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně.

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost PROP MMP a ČEZ Distribuce, a.s. )
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 25 ze dne 22. 1. 2019)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP k nakládání s majetkem města Plzně)
Příloha č.4 (Výpis z katastru nemovitostí)
Příloha č.5 (Geometrický plán č. 3947-1447/2016)
Příloha č.6 (Mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX