Bod č.42.:

MAJ/5 - Výkup podílu státu 8/24 k celku na parc.č. 10593/1, parc.č. 10593/2, parc.č. 10593/3 a parc.č. 10594, vše k.ú. Plzeň–pozemky pod mostem gen. Pattona, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (katastrálnímapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:263 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX