Bod č.11.:

ŽP/1 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statut. města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o vyjádření)
Příloha č.2 (Návrh obecně závazné vyhlášky)
Příloha č.3 (Usnesení KŽP RMO P2)
Příloha č.4 (Usnesen RMO P2 č. 111/2019)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX