Bod č.9.:

EK/6 - 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze SR na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (2. splátka)

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Oznámení MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX