Bod č.59.:

MAJ/13 - Nevyuž. předkupního práva města Plzně na výkup nemovité věci – stavby garáže umístěné na městs. pozemku parc. č. 11286/16, k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně od FO zaps. na LV č. 8139 pro k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX