Bod č.56.:

MAJ/10 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 12267/18, k. ú. Plzeň a zřízení věcného břemene - spol. ČEZ Distribuce, a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení VB)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 1 č. 209 ze dne 6. 6. 2018)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Příloha č.6 (GP č. 11480-29/2019 a GP č. 11599/1884/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX