Bod č.13.:

SSI+FIN/1 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu KŘTÚ – SVS MP na akci „Úprava prostranství v Revoluční – Rodinné ul. v Plzni za účelem zajištění dopravy v klidu“ – rozpočtové opatření č. 6

(předkladatel:Bc. Hrabáková, Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (aktuální koordinační situace - konečné řešení stavby)
Příloha č.2 (rekapitulace rozpočtu)
Příloha č.3 (usnesení FV ZMO P4)
Příloha č.4 (usnesení RMO P4 č. 0166/19)
Příloha č.5 (situace dopravního značení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX