Bod č.38.:

MAJ/5 - Využití předkupního práva města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 10827, zaps. na LV č. 1732 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví 1 FO do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka vč. kupní ceny)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX