Bod č.35.:

MAJ/2 - Zrušení usnesení ZMP č. 31 ze dne 7. 2. 2019 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Bolevec od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, v celém znění

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 31 ze dne 7. 2. 2019)
Příloha č.2 (Oznámení SPÚ o předání majetku státu jinému subjektu)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX