Bod č.43.:

PROM/4 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1587/8 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s..

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:411 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX