Bod č.20.:

KŘTÚ/13 - Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností MVP events s.r.o.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MVP events s.r.o.)
Příloha č.2 (Dohoda o technických podmínkách č. 2019/003801)
Příloha č.3 (Zákres záboru)
Příloha č.4 (Rozhodnutí ÚMO3/24565/19/Vo ze dne 13. 6. 2019)
Příloha č.5 (Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejné podpory)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1015/2019 )
Příloha č.7 (Faktura za vyblokovaná parkovací místa)
Příloha č.8 (Předávací protokol )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX