Bod č.22.:

PROM/6 - Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1609/221 až p. č. 1609/231 a p. č. 1511/229, vše v k. ú. Bolevec, a zřízení služebností

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (příloha stanoviska TÚ MMP - vyznačení předmětu prodeje)
Příloha č.3 (příloha stanoviska TÚ MMP - vyznačení vedení inž. sítí)
Příloha č.4 (příloha stanoviska TÚ MMP - vyznačení vedení kolektorů)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (geometrický plán - parcelace a VO)
Příloha č.9 (geometrický plán - kanalizační stoka)
Příloha č.10 (geometrický plán - vodovodní řad)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX