Bod č.27.:

PROM/9 - Prodej pozemků p. č. 8321/4, p. č. 8321/7, p. č. 8321/9, p. č. 8321/11, p. č. 8321/12, p. č. 8321/13, včetně staveb na nich umístěných, vše v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (dopis žadatele vč. příloh)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:449 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX