Bod č.13.:

EK/11 - 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod fin.prostř. z rozpočtu MMP do rozpočtu MO3-podílu na příjmech z cizích daní dle platného fin.vztahu pro r.2019 v návaznosti na úpr.rozp.celkového objemu příjmů z cizích daníMP

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Oznámení MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX