Bod č.7.:

SSI/2 - Územní studie "Hřbitovní, zóna Rokycanská"

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (textová část studie)
Příloha č.2 (výkres širších vztahů)
Příloha č.3 (schéma struktury města)
Příloha č.4 (výkres analýzy řešeného území)
Příloha č.5 (výkres vlastnických vztahů)
Příloha č.6 (výkres vlastnických vztahů)
Příloha č.7 (výkres urbanistické koncepce)
Příloha č.8 (výkres regulačních prvků)
Příloha č.9 (výkres dopravní infrastruktury)
Příloha č.10 (výkres dopravní infrastruktury)
Příloha č.11 (výkres příčných řezů)
Příloha č.12 (výkres návrhu dopravního opatření)
Příloha č.13 (vizualizace ptačí perspektiva)
Příloha č.14 (vizualizace ptačí perspektiva)
Příloha č.15 (vizualizace - pohled do parteru)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO4, 23.1.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX