Bod č.33.:

MAJ/3 - Využití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 10827 z vlastnictví 1 FO do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (nabídka vč. kupní smlouvy.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX