Bod č.34.:

MAJ/4 - Výkup části pozemku parc. č. 786/5, k. ú. Lhota u Dobřan, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 576 pro k. ú. Lhota u Dobřan, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usn. ZMO č. 17 ze dne 16. 4. 2018)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX