Bod č.31.:

MAJ/1 - Darování pozemků parc. č. 234/8, parc. č. 234/9 a parc. č. 1289/2, vše k. ú. Malesice, z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (rozhodnutí starosty MO Plzeň 9)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2020

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.2.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX